Otwarty konkurs ofert


Zarządzenie Nr 40/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 26 maja 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm. ) oraz art.4 ust.1, art. 5 ust.4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) i w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w WąchockuNr XXXIX/204/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej w WąchockuNr XLIV/229/2014 z dnia 28 lutego 2014 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/2014/ Rady Miejskiej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 3.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock, stronie internetowej Gminy Wąchock.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Wąchock.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


mgr Jarosław Samela
B U R M I S T R Z

Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać osobiście, za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. do godz. 15.45. Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu.

Zasady przyznawania dotacji, pełna treść zarządzenia oraz załączniki z wytycznymi do konkursu pod adresem ->http://gmina.wachock.sisco.info/?id=2801

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy